ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಪ್ರೀತಿ...

ಪ್ರೀತಿ...

ನನ್ನ ಜಿಪುಣ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ 
ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ 
ಘಟ್ಟಿ ನೋಟಿನಂತೆ 
ನಿನಗೆ ಕೊಡ ಬಯಸುವ 
ನನ್ನೆದೆಯ ಜೇಬಿನ ಪ್ರೀತಿ ...
ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಕೊನೆಗೆ 
ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,
ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ !!!...ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: