ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಇಂದು ...

ಇಂದು ... 

ಅವಳ ಮುಖದಂಗಳದ ಮಂದಹಾಸದ ಸೋನೆ ಮಳೆಗೆ
ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಅವಳೇ ಜಾರಿದ ಘಳಿಗೆ 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: