ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 26, 2009

ಪ್ರಗತಿ


ಸ್ಪಂದನ


ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ


ಎನಗಾಗಿ ಬಿನ್ನಹ


ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾಡು


ನನ್ನ ಆಶಯ


ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ


ಗುರುತು ...


ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಪಾಷಾಣ


ಪ್ರೀತಿ ಒಲ್ಲದ ಮೇಲೆ


ಚಪಲದ ಹಂಬಲ


ಅಂತದ ಆಪರೇಷನ್


ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ


ಭಾವ ಬಿಂಬ


ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 13, 2009

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 3, 2009

ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 1, 2009

ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 15, 2009

ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 3, 2009

ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2009

ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2009

ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2009

ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2009

ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 15, 2009

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2009