ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 14, 2011

ನಾನು ನನ್ನದನ್ನು ಮೀರಿ...ಚಿಂತೆಗಳ ಚಿತ್ರಾನ್ನ...ಬಿಳಿಯ ಬಾತುಕೋಳಿ...ಒತ್ತಡ...ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕು...ನಿಂತ ನೀರಾಗಬೇಡ...ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳ ಸಂತೆ...ನಿನ್ನ ನೀನು ಮರೆತರೇನು?ಕರಿ ಇರುವೆ ...ಜಯ ಮೀಸಲು, ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೀರಲು...ಛದ್ಮವೇಷ...ಲಂಚವೆಂಬ ಮಾರಿ...FUNday to Mondayನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆನ್ನ...ನೀನಾದೆಯ ದೂರ...