ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

'ಹನಿ'ಗವನ

'ಹನಿ'ಗವನ 

ಒಲವಾಮೃತದಂಬುಧಿಯ 
ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತಿಂದು ಮಂಥನ 
ಅಲೆಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ 
ತೆರೆಯ ಮರೆಯ ಹನಿಗಳಿಂದು ಕವನ 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: