ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನೆನ್ನೆ ನಿಲುಕದೆತ್ತರವ ನಿಲುಕಲು, ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂದು ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವ .... 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: