ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಸಂಬಂಧಗಳು...

ಸಂಬಂಧಗಳು...

ಕೆಲವು ಘಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಗಳು 
ಕರಗುತ್ತವೆ ಬಿಗುಮಾನದಲ್ಲಿ... 

ಇನ್ನುಳಿದವು 
ಬಿಗಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: