ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನನ್ನ ಹಾಡು ...

ನನ್ನ ಹಾಡು 

ಯಾವ ಹಾಡು ಹಾಡಲಿ 
ನಾ ನಿನಗಾಗಿ? 
ಆ ಪ್ರೆಮರಾಗವೇ 
ಒಲಿದಿದೆ ಎನಗೆ ನೀನಾಗಿ, 
ನೀ ಒಳ ಹೊರ ಆಡುತಿರೆ 
ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿ 
ಆ ಉಸಿರೇ 
ಸುಯ್ಯನ್ನುತಿದೆ ಹಾಡಾಗಿ... 

ಬಾ ಕೇಳು ಬಾ ಕಿವಿಯಿಟ್ಟು 
ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಗಾಯಕನಾದೆ 
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀ ನನ್ನ 
ಉಸಿರಿಗೆ ಇಳಿದು 
ಪ್ರೇಮ ಪಲ್ಲವಿಯಾ 
ಮಧುರ ಗಾಯನವಾದೆ ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: