ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಹೆಸರು ...

ಪ್ರೀತಿಗಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಕ್ಷರ 
ಒತ್ತಿ ಬರೆದಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ
ನೀನು ಮೂಡಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ 
ಉಳಿದೆ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: