ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 8, 2010

ಹಣೆಯ ಬೊಟ್ಟು , ಹಡುಗೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ...


ಆಸೆಯ ಹೂವು...


ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯ...


ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಡಗಿದ ಸುಳ್ಳು ..


ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸಂಗೀತಾ...


ಸ್ನೇಹದ ಕಾಣಿಕೆ ...


ನನ್ನ ಪಪ್ಪಾ...


ಅಳಬ್ಯಾಡ ಕಣೆ ಸುಮ್ಕಿರೆ...


ಹಗಲು ಹಾಡು...