ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2011

ಏಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವೆ...ಮೌನಿ...ಕಳೆಯ ನೆಲೆಯನೆನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ?ದಸರೆ...ಅನಾಥ ಕಳ್ಳ...ತುಮುಲ...ಇಂಗಿತ...ಬೆಟ್ಟ ಹೊತ್ತ ಬೆಣ್ಣೆ...ನಾನು ಕವಿಯಲ್ಲ...ಚುಟುಕು ರಹಸ್ಯ...ಶುಭ ಮುಂಜಾವು...ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ...ಮಳೆ ಹೊರಗೆ ನಿದ್ದೆ ನನಗೆ...ಕೊಳಲು...ಸ್ನೇಹ ಜಾರಿದಾಗ...ದರನೆ ದರ ದರನೆ...