ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಸನ್ನೆ ...

ಸನ್ನೆ ... 

ಕಾಯುತಿಹೆ ಕೂತು 
ಬಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ 
ತನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯ 

ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ 
ಎನ್ನ ಮನದನ್ನೆಯ 
ಬಾ ಕೊಡು 
ಎನ್ನುವ ಸನ್ನೆಯ 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: