ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನೋಟದ ಹಾರಾಟ,

ಕಣ್ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ 
ನೋಟದ ಹಾರಾಟ,
ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ 
ಪುಕ್ಕಗಳ ಬಡಿತ, 
ಕಣ್ಬಿಚ್ಚಿ ಎತ್ತರೆತ್ತರಕೆ 
ಹಾರಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಟ,
ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ
ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮಕಲಿ ಒಳನೋಟ,
ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ
ಈ ದಿನದ ಹಾರಾಟ,
ಗೆಲುವಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ
ಕಣ್ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಬಡಿತ ...

ರುದ್ರಪ್ಪ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: