ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ದಿನಚರಿ...

ದಿನಚರಿ... 

ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ 
ಇತಿಹಾಸ ತಿರುವಿ ತಿರುವಿ 
ಘಮ ಘಮಿಸಲಿ 
ದಿನಚರಿಯು, ಕಂಡ 
ಕನಸುಗಳ ಸುಮವೆಲ್ಲ 
ಹರವಿ ಹರವಿ ... 

ಕನಸು ಮರಳುಗಾಡಿನ 
ಮರೀಚಿಕೆಯಾದರೂ, 
ಮನಸು ಕಾನನದ 
ಜಿಂಕೆಯಂತಿರಲಿ...

ರುದ್ರಪ್ಪ... 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: