ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಕನಸು ...

ಸಾಕಪ್ಪ ಈ 
ಕನಸುಗಳ ಸಹವಾಸ,
ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಯೇ 
ಹುಟ್ಟುವವು ಪ್ರತಿದಿವಸ,
ಬಣ್ಣ ಕಳಚಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 
ಮುಳುಗುವವು,
ಕತ್ತಲು ಸಾಧಿಸಿ 
ಮತ್ತೇರುವವು ,
ಸಮ್ಮೋಹಿಸುತ 
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೇರಿಸುತ ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: