ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಹುನ್ನಾರ ...

ಹುನ್ನಾರ ... 

ರಾಜಕುಮಾರಿ ಎನ್ನಲಾ 
ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ 
ಕಿನ್ನರಿ ಎನ್ನಲಾ 
ನಾನೊಬ್ಬ ಹುಲುಮಾನವ 
ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾ ಒಡನಾಟ 
ಕನಸುಗಳ ಹುನ್ನಾರ 
ನಿನ್ನ ನನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ 
ಎಳೆದೊಯ್ಯುತಿವೆ ದೂರ ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: