ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2011

ಭಾರ ತಾಳದ ಗಾಳ

ತಂತಿಯಾ ತಾಳದ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ರಾಗವ
ಸಂಗೀತದ ನದಿಯಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು
ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಒಂದಾದರು ಕೇಳುವ ಮೀನು
ಹುಡುಕಾಡುತಿರುವೆ ನಾನು...

ಇಂಪಾದ ರಾಗ ತಾಳಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದು
ಮೋಹದಲೆಯ ಸೆಳೆತದ ಬಲೆ ಬೀಸಿದೆ ನಾನು
ಬೀಳಬಹುದೇನೋ ಒಂದಾದರು ಒಲಿಯುವ ಮೀನು
ಕಾದು ಕುಳಿತಿಹೆ ನಾನು...

ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಮೌನದ ಭಾವ ಹಿಡಿದು
ಕಾಲದ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಿಂತಿಹೆ ನಾನು
ಸನಿಹಕೆ ಬರುವುದೇನೋ ಅರಸಿ ಅರಿಯುವ ಮೀನು
ಎದುರು ನೋಡುತಿಹೆ ನಾನು...

ಗಾಳ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ, ರಾಗವ ಮೇಲೇರಿಸಿ,
ಒಲಿದ ಮೀನನು ಮಿಟುಕದೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು
ತಾಳವೇ ನೋಟದ ಭಾರಕೆ ಮಿಡುಕಾಡುತಿದೆಯೇನು?
ಸಂಗೀತವ ಮರೆಯುತಿಹೆ ನಾನು...

ರುದ್ರಪ್ಪ...ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: