ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2011

ಭಯಪಡಬೇಡಿ

ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲಿ,
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಇಲಿಯಾದರೂ
ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗಲಾರದು.
ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಸಾವಿನ
ಹೊಂಚಿಗೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿ
ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ತಿರುಗೇಟು
ನೀಡುವುದೇ ಜೀವನ.

ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ಕೋಣೆಯಲಿ,
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಇಲಿಯಾದರೂ
ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಾರದೆ
ಸಿಕ್ಕ ಸಂದಿ ಗೊಂದಿಯಲಿ
ಜೀವನ ಕಂಡು ಜೀವ ಹಿಡಕೊಂಡು
ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವುದೇ
ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: