ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2011

ಒಲವಿರಬೇಕುಮಾಲೀಕನ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳದೆ ಒಲವಿರಬೇಕು
ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಗೆ ಸುಂಕ ಕೇಳದೆ ಒಲವಿರಬೇಕು
ಗುಮಾಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಲಂಚ ಕೇಳದೆ ಒಲವಿರಬೇಕು
ಮಧ್ಯಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಬೆಲೆ ಕೇಳದೆ ಬಾಳುವ ಒಲವಿರಬೇಕು

ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಕೇಳದೆ ಅರಿತು ಕೊಡುವ ಒಲವಿರಬೇಕು
ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಒಲವಿರಬೇಕು
ಅಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಕಚಗುಳಿಯಿಟ್ಟು ನಗಿಸುವ ಒಲವಿರಬೇಕು
ಅಣ್ಣನ ಹಾಗೆ ರಹಸ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಒಲವಿರಬೇಕು

ಬಿಳಿಯ ಶುಭ್ರ ಕಮಲದಂತೆ ಕೆಸರಲ್ಲೂ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಬಾಳುವ ಒಲವಿರಬೇಕು
ನೇರಳೆಯಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ತಪ್ಪದೆ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ನೀಡುವ ಒಲವಿರಬೇಕು
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿ ಗೂಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಒಲವಿರಬೇಕು
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಂತೆ ಹಾಡಿ ಮಲಗಿಸುವ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಒಲವಿರಬೇಕು

ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಇಷ್ಟು ? ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: