ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2011

ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರುವ ಲಿಂಗ


ಕಳ್ಳ ಮನಸ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತ ಎದ್ದಂಗೈತಿ ಸಿವಾ, ನನ್ನೊಳಗಿನ ಸಿವಾ ಮೆಚ್ಚ್ಯಾನು... ಕೈಹಿಡದು ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲು ಬರಸ್ಯಾನು...ಓದಿ ಹೆಂಗೈತಿ ತಿಳಸ್ರ್ಯಲ್ಲ....

ಕಲ್ಲ ಲಿಂಗದ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಳ್ಳ ಮನಸಿಟ್ಟರ,
ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳ ಲಿಂಗ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಗಾಗೈತಿ?

ಕೈಮುಗದ ಜೊಳ್ಳ ಜೋಡಿ ಹಸ್ತದ ಮುಂದ,
ಮಳ್ಳನಾಗೋ ಲಿಂಗವಲ್ಲೋ ಅದು ಮಂದಾ....

ಬೆಳ್ಳಿ ಗುನಗಡಿಗಿ ಒಳಗಾ ಕೊಡಿಟ್ಟಿಯೇನ ಅವನ?
ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಗಡಿಗೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೀಳೊ ಸಿವನ ....

ಅಂಗೈಯ್ಯಾಗ ತೊಳದು ಈಬತ್ತಿ ಬಡದೆನ್ ಮಾಡ್ತಿ ?
ಬುದ್ದಿ ಬೂದ್ಯಾಗ ಎದ್ದೇಳೋವ್ನ ಎಷ್ಟಂತ ತೊಳೀತಿ?

ಕಣ್ಮುಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಅವನ್ಯಾಕ ಹುಡಕ್ತಿ?
ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಾ ನೋಡು ಬರೆ ಅವನ್ನ ಕಾಣ್ತಿ ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: