ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2011

ಕೈ ಕುಲುಕುವ ಬನ್ನಿ...

ಕೈ ಕುಲುಕುವ ಬನ್ನಿ...
 
 
ಕೈ ಕುಲುಕುವ ಬನ್ನಿ ಕುದುರಿದ ವ್ಯವಹಾರಕೆ,
ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಬನ್ನಿ ಪರಿಸರಕೆ...


ತಬ್ಬಿ ಹೇಳುವ ಬನ್ನಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟ ಉಸಿರಿಗೆ,
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಂಧಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಹಸಿರಿಗೆ...


ರಾಜಿ ಪತ್ರದಲಿ ರುಜು ನೀಡಿ ಹಸಿರಿಗೆ ಜೀವನ,
ಕೊಟ್ಟು ಉಸಿರನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯೋಣ...


ಭವಿಷ್ಯದ ಉಸಿರಿನ ಜೀವ ಬಿಂದಿಗೆ ತುಂಬಿ ಇಡೋಣ,
ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ನೀರುಯ್ಯೋಣ...


ಹಸಿರಾಗಿ ಉಸಿರ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮರಳೋಣ,
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜಿಯ ನವೀಕರಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸೋಣ...


ರುದ್ರಪ್ಪ...
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: