ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2012

ಬೆಳಕು...

ಬೆಳಕು...

________________________________

ಅತ್ತೊಂದು ಕನಸು ಇತ್ತೊಂದು ಕನಸು
ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಡೆದು ಬೆಳಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ,
ನೋಡು ಬಾ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿದೆ...
ಹೊಸದಿನಕೆ ಹೊಸಬೆಳಕಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ,
ನಿಲ್ಲಿಸು ಬಾ ನೀಡಿ ನಿನ್ನಾಸೆಯ
ನಿಲುವಿನ ಆಣಿಕೆ, ಈ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುವ ದಿನಕೆ...
________________________________


ರುದ್ರಪ್ಪ...
 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: