ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2012

ಅಭಿನಂದನೆ...

ಅಭಿನಂದನೆ...

__________________________
ಇಂದು ನಾಳೆಯಾ ನಡುವೆ,
ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿವೆ...
ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ,
ಮೋಸ ನೋಡಿ ಇಂದು ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟೆ ...

ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು
ನನ್ನ ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ
ನಂಬಿಕೆಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ...
_________________________


ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: