ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2012

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ...
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ...
_____________________________

ಭಾವ ಬಿಸಿಲಿನ ಹತ್ತಿರಕೆ ಕರಗಿ
ಓ ಮಂಜಿನ ಹನಿಯೇ ನಾಚಿ ನೀರಾದರೂನು
ಮರುಗದಿರು ಬೊಗಸೆಯಲಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತುವೆ ನಾನು,
ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯದಂತೆ ನೀನು...

ಬಯಸಿದ ಹತ್ತಿರವ ಕಂಡು
ನಾಚಿಕೆಯ ಝರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು
ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಳುಗಿದರೂನು,
ಕೈ ಬಿಡಿಸಿ ಜಾರದಂತೆ ಹಿಡಿದೆತ್ತುವೆ ನಾನು...
______________________________

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: