ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2012

ಲಗೋರಿ ಕಲ್ಲುಗಳು...ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು
ಒಟ್ಟಿದ ಲಗೋರಿ ಕನಸುಗಳು
ಕಲ್ಲು ಗೋರಿಯ ಬಿಟ್ಟು
ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲುಗದ
ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ
ನಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕನಸುಗಳ
ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಸಾಧಿಸುವ
ಒಟ್ಟಲು ಕೈಗೂಡಿ
ನನ್ನವರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಡದೆ
ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು
ಬೀಳುವ ಕೊಂಕಿನೇಟು ತಪ್ಪಿಸುವ

ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲಗೋರಿಗೆ
ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗುರಿ ಇಡುವ
ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಟದಿ ಮರಳಿ ಒಟ್ಟುವ
ಎತ್ತರದ ಲಗೋರಿಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು
ಗುರಿ ಅಲ್ಪ ತಡವಿದರೂ ಸಾಕು
ಮರಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕು...

ತಪ್ಪಿದ ಗುರಿಗಳ ತಪ್ಪದೆ
ಎನಿಸೆನಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವ
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಪೈಪೋಟಿಯ
ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿ
ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುವ
ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾತನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ
ನನ್ನವರ ಕೈಗೂಡಿಸಿ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುವ
ಚದುರಿದ ಕನಸುಗಳ ಸೇರಿಸುವ
ಜಯಿಸಲು ಸೋಲುಗಳ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವ
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೊಮ್ಮೆ
ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ ಲಗೋರಿ !!

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: