ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2013

ಬೇಡುವೆ...

ಬೇಡುವೆ...
ನಿಷ್ಟುರತೆಯ ಎತ್ತರವ ಬಿಟ್ಟು

ಕರುಣೆಯೇ ನೀನೊಮ್ಮೆ

ಬೇಡುವ ಕೈಗೆ ಇಳಿಯಬಾರದೇ?...ಹಣೆಗೆರೆಗಳ ಏರಿ ಕೂತ

ಕಿರುನಗೆಯೇ ನೀನೊಮ್ಮೆ

ಕೆನ್ನೆ ಗುಳಿಗೆ ಜಾರಬಾರದೇ?...ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ

ಜೀವವೇ ಮರಳಿ

ಉಳಿದ ಜೀವನಕೆ ಸಿಕ್ಕು ನಲಿಯಬಾರದೇ?ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: