ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2011

ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ನೆನಪಾಗದಿರು...ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ನೆನಪಾಗದಿರು...

ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ನೆನಪಾಗದಿರು
ನೀ ನೆನಪೇ ! 
ಪಿಳ್ಳೆ ಕಾರಣ ಹೇಳದಿರು 
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣದಿರು ...

ನೆನಪೇ ನೆನಪಾಗದಿರು ಮತ್ತೆ
ಬಂದರೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಬಿಡದೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ದಾರಿ 
ನೆನಪಿರದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವೆ... 

ಒಹ್ ನೆನಪೇ ನೆನಪಾಗದಿರು ಮತ್ತೆ
ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆಂದೂ
ಮೇಲೆದ್ದು ಮರಳುವ ದಾರಿಗೆ
ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಗೆ ನೂಕಿ ಬಿಡುವೆ

ನೆನಪೇ ನೆನಪಾಗದಿರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಕೈಯಲಿರುವ ನೆನಪ ಕಸಿದು 
ಹರಿದು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ 
ಹೊರ ಹಾರದಂತೆ ಹೂತಿಡುವೆ   

ನಿನ್ನನೇನು ಮಾಡಿದೆನೆಂಬ ಸತ್ಯದ 
ಉಸಿರ ಹಿಸುಕಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೂತು 
ಮರಳಿ ನೆನಪಾಗದಂತೆ ಮರೆತುಬಿಡುವೆ
ಒಹ್ ನೆನಪೇ! ಮರಳಿ ನೆನಪಾಗದಿರು ಮತ್ತೆ ಅರಳಿ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: