ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2011

ಕಳೆಯ ನೆಲೆಯನೆನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ?1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Hoovu ಹೇಳಿದರು...

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಾಗಲಿ , ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.